Sektor Niebo

Ten dział poświecony jest tym kibicom Elany Toruń, którzy obecnie dopingują nasz klub tam z góry z Sektora Niebo. Oczywiście wolelibyśmy aby nigdy nie było potrzeby zakładania takiej podstrony jednakże z naszego sektora odeszło już kilka znaczących dla nas osób, którym poprostu jesteśmy to winni.

Teraz naszą rolą jest to aby czcić pamięć tych, których z nami już nie ma.  Chcielibyśmy aby wszystkie pokolenia (zarówno te obecne jak i kolejne) kibiców Elany Toruń wiedziały kim był m.in. śp. Mucha, śp. Słoma, śp. Paulina itd. Oni nigdy o Elanie nie zapomnieli a więc My nie możemy zapomnieć o nich! śp. Mucha - Najwierniejszy z Najwierniejszych !

Śp. Marcin "Mucha" Elanowiec
25.05.1979 - 23.07.2014
Lat: 35
Osiedle: Mokre

Pochowany na cmentarzu: 
przy ul. Wybickiego w Toruniu należący do rzymskokatolickiej parafii Wniebowzięcia NMP.

Nie da się opisać tak w skrócie tego wszystkiego jak wspaniałym człowiekiem był Marcin oraz ile dobrego zrobił dla naszego klubu. My jednak jesteśmy mu to winni dlatego chociaż pokrótce chcemy dodać kilka słów od siebie...

Mówisz Mucha? Myślisz Elana ! Marcin swój debiut na Elanie miał w wieku czternastu lat na II ligowym meczu Elana Toruń – Śląsk Wrocław w 1993 roku a rok póniej ruszył na wyjazdy i tak do samego końca !!! Marcin przez te wszystkie swoje lata udzielał się właściwie na wszystkich płaszczyznach kibicowania... nie opuszczał żadnego meczu Elany w Toruniu i łatwiej byłoby nam wymienić wyjazdy na których go nie było (tylko w szczególnych przypadkach np. ze względu na chorobę) niż te na których był obecny ! Nie wyobrażamy sobie aby jakikolwiek kibic Elany, który chodził regularnie na mecze bądź jeździł na wyjazdy nie poznał, nie kojarzył bądź nie wiedział kto to Marcin "Mucha" ! Można było nie znał nazwisk piłkarzy ale jego znał każdy ! To nie bierze się z niczego bo wiele osób było z Elan� przez rok, dwa potem znikali... on był zawsze !!! Wi�kszo�� dotychczasowych dzia�a� kibiców Elany to jego pomys�y i jego zas�uga. Zawsze musia� co� zorganizowa�, pom�c... wyjazdy na Elan� i na zgody, mecze u siebie, oprawy, turnieje, gad�ety, flagi, spotkania pi�karzy z dzieciakami, odwiedziny w domu dziecka itd. wiele z tych rzeczy nie uda�oby się bez Marcina ! Z ca�� pewno�ci� Marcina kojarz� także wszystkie nasze obecne zgody i dawni przyjaciele bo warto podkre�li� i� to w�a�nie poniek�d z jego pierwszych kontakt�w rodzi�y się potem sztamy z takimi ekipami jak KS Myszk�w, Ba�tyk Gdynia, Widzew z Grudzi�dza czy Jeziorak I�awa ! Gdy zacz�� chodzi� na Elan� zgoda z Ruchem ju� była, jednak także w kwestii kontakt�w z "Niebieskimi" zrobi� bardzo du�o... niejednokrotnie ich wspieraj�c i goszcz�c! Nasze ostatnie wyjazdy na mecze Ruchu do Gda�ska, Poznania (��czony z naszym wyjazdem do Leszna) czy do Wroc�awia to także jego pomys�y...
Swoj� drog� o fan clubach r�wnie� nie zapomina� gdy� pamiętamy i� szczeg�lnie kilka lat temu w przypadku wolnego terminu od meczu Elany zastanawia� się czy gdzie� w regionie odbywa się jaki� ciekawy mecz gdzie mo�na byłoby pojecha� np. do Aleksandrowa, Ciechocinka, Golubia, Kowalewa, W�brze�na, Raci��ka czy W�oc�awka ! także teraz w ostatnim czasie dba� o m�odzie� z fc aby wci�� trzymali fason i nie zapominali co dla prawdziwego kibica jest najwa�niejsze a wi�c mecze (szczeg�lnie te wyjazdowe) !
W 2008 roku dzi�ki swojemu zaanga�owaniu w bezpo�redni� pomoc klubowi dosta� się do zarz�du klubu... efekty były b�yskawiczne bo to w�a�nie z jego inicjatywy na czterdziestolecie klubu uda�o się powr�ci� po o�miu latach do starej i jedynej s�usznej nazwy dru�yny - ELANA ! Opr�cz tego Marcin "Elanowiec" był także od samego pocz�tku wsp�tw�rc� naszej strony internetowej www.elanowcy.pl (wcze�niej www.elana.boo.pl, www.elana.glt.pl). Będzie nam brakowa�o jego wypowiedzi i artyku��w, które mobilizowa�y nas do jeszcze lepszych dzia�a�...

Fanatykiem był do ko�ca bo to on potrafi� wychodzi� ze szpitala na weekend tylko po to aby był na meczu. Mimo ci�kiej choroby był także na ostatnich wyjazdach w poprzednim sezonie w Kleczewie czy w tym ostatnim w �rodzie Wielkopolskiej. Jeszcze nieco ponad dwa tygodnie temu był obecny na pierwszym treningu pi�karzy przed nadchodz�cym sezonem. Marcin był ikon� naszych trybun, s�owo legenda w jego przypadku r�wnie� z pewno�ci� nie będzie nadu�yciem... każdy z nas... kto go poznał wie jak bardzo kocha� on nasz klub i jak wiele dla niego zrobi� ! Swoim fanatyzmem potrafi� zarazi� wiele osób i mamy nadziej� i� wielu fanów będzie pamięta� o warto�ciach, które nam przekazywa� i pr�bowa� wpoi� do naszych serc ! Mecze najwa�niejsze, wyjazd rzecz �wi�ta!!! Teraz musimy sobie poradzi� bez niego i robi� wszystko tak aby był z nas dumny obserwuj�c nas z ��to – niebieskiego sektoru niebo!

To w�a�nie po �mierci Marcina na trybunach wprowadzili�my zwyczaj i� na każdym meczu Elany zar�wno tym w Toruniu jak i wyjazdowym w 68 minucie (68 minuta ze wzgl�du na dat� powstania klubu 1968) wszyscy wstaj� i poprzez minut� ciszy po��czon� z oklaskami upamiętniamy pamię� wszystkich tych z Sektora Niebo. Na okazjonalnym meczu Elana Toruń – Ruch Chorz�w zaprezentowali�my specjaln� opraw� dla Marcina z transparentem „ Śp. Mucha – najwierniejszy z najwierniejszych” odpalając przy tym race... 
Marcina na pogrzebie �egna�o ponad tysięc osób a do jego grobu zosta�a z�o�ona flaga osiedla Mokre.


Inne artykuły na temat Marcina:
Wszystkiego najlepszego !

Marcin "Mucha" "Elanowiec" 25.05.1979 - 23.07.2014 (*)

O Marcinie słów kilka...

"Niebiescy" - dziękujemy za pamięć !

26.07.2014 Marcin "Mucha" najwierniejszy z najwierniejszych !

-> 26.07.2014 Po�egnanie Marcina... (foto)<-

Śp. Mucha - niebiescy.pl

Śp. Mucha - widzewtomy.net

Śp. Mucha - torun.naszemiasto.pl


 Śp. S�oma

Śp. Michał "Słoma"�"EZW - "GTW"
7.10.1984 - 14.11.2011
Lat: 27
Osiedle: Podgórz
Pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. W�oc�awskiej w Toruniu.

Wierny kibic Elany z Podgórza. Stały wyjazdowicz, jeden z założycieli grupy EZW. Fanatyk należący do ekipy sportowej - GTW '04.�

Śp. S�oma swoje pocz�tki na Elanie miał jeszcze za czas�w lat 90 kiedy to Elana gra�a w starej drugiej lidze na stadionie przy ul. Armii Ludowej! Za swoją miłością czyli za swoim klubem jeździł do samego końca!� Michał był osobą, któremu nigdy nie trzeba było dwa razy powtarzał. To fanatyk, który jak była taka potrzeba nigdy się przed nikim i niczym nie cofał ! Niestety w obecnych czasach coraz mniej takich pozytywnych "wariat�w" na trybunach...�

Na pogrzebie Śp. Słomy obecne były tłumy, została odpalona znaczna ilość rac a do grobu zdobylismy flagę EZW.�
 Śp. Paulina

Śp. Paulina
4.10.1993 - 19.10.2012
Lat: 19
Osiedle: MOKRE
Pochowana na cmentarzu parafialnym w Kaszczorku.

Paulina to jedna z pierwszych dziewczyn na Elanie, która pr�bowa�a anga�owa� się na trybunach naszego klubu. Nie tylko aktywnie dopingowa�a w m�ynie Toruńsk� Elan� ale także stara�a pomaga� się na tyle ile �wczesne czasy pozwala�y pi�kniejszej stronie trybun udziela� się w �wiecie kibicowskim np. uczestniczy�a w pomocy zbi�rki pieni�dzy na cele kibicowskie. Do�� powiedzie� i� jeszcze dwa dni przed �mierci� obecna była na manifestacji kibiców "Elana nigdy nie zginie", która miała uratowa� nasz klub przed upadkiem... W przypadku Pauliny okre�lenie fanatyczna Elan�wka na pewno nie było okre�leniem na wyrost. Na pogrzebie Pauliny obecne były t�umy. Kibice Elany odpalili race...
 Sektor Niebo

Śp. Mateusz "Nunek"
11.03.2000 - 23.01.2017
Lat: 16
Fan Club Gniewkowo
Mimo swojego bardzo m�odego wieku aktywny kibic z fan clubu Gniewkowo. Nale�a� do grupy regularnie je�d��cych na wyjazdy.
Śp. Maras (M�ody S�oma)
18.10.1997 - 14.01.2016
Lat: 18
Osiedle: Rubinkowo

Aktywny kibic Elany m�odszego pokolenia z Rubinkowa. Trenuj�cy, je�d��cy na wyjazdy. Niestety odszed� on nas maj�c zaledwie 18 lat...Śp. Rutek
5.09.1989-27.12.2015
Lat: 26
Osiedle: Bydgoskie
Pochowany na cmentarzu komunalnym

Jeden z wielu kibiców z Bydgoskiego, który dosy� regularnie pojawia� się na meczach w Toruniu jak i także tych wyjazdowych.


Śp. Byko�
22.07.1981 - 03.02.2013
Lat: 31
Osiedle: Mokre

Byko� to jeden z wielu fanów Elany ze starszej ekipy osiedla Mokrego. Jego najwi�ksza aktywno�� na meczach Toruńskiej Elany przypada�a na lata 90 i pocz�tki lat dwutysięcznych kiedy to nasza dru�yna gra�a w �wczesnej drugiej lidze (zaplecze ekstraklasy) i w czasach gdy jeszcze rozgrywa�a spotkania na starym stadionie na Armii Ludowej (III, IV liga). W tamtym okresie do�� regularnie pojawia� się także na meczach wyjazdowych.W p�niejszym czasie jego aktywno�� na trybunach znacznie spad�a co nie znaczy, �e nie był widywany sporadycznie na meczach Toruńskiej Elany.

Śp. Gacek
2.09.1988 - 2.08.2013
Lat: 25
Pochowany w I�awie.
Kibic Elany wychowany na osiedlu Bydgoskim. Kojarzony jednak bardziej z Czerniewicami gdzie na mecze ucz�szcza� z tzw. "Czerwood Elana". Trenowa� także niegdy� w Elanie w kadrach juniorskich.
Śp. Derko�
Jeden z przedstawicieli dzielnicy zwanej "BELWEDER". Na swoim koncie zaliczonych miał m.in kilka akcji "h".
<<< powrót